Ett försäkringsbolag är skyldigt enligt lag att alltid ha tillgångar som fullt ut motsvarar de krav som försäkringstagarna har på bolaget plus en viss skyddsmarginal. Finansinspektionen bevakar att detta uppfylls och försäkringsbolaget rapporterar löpande sina tillgångar till Finansinspektionen. Försäkringsbolaget får inte använda tillgångarna i en kapitalförsäkring i sin övriga verksamhet.

Tillgångarna antecknas i ett särskilt register, ett s k förmånsrättsregister, och om ett försäkringsbolag skulle gå i konkurs har försäkringstagaren förmånsrätt (första rätten) till betalning ur tillgångarna som antecknats i registret. Till skillnad från insättningsgarantin som gäller för bankkonton och investerarskyddet som gäller för värdepappersinstitut finns det ingen beloppsbegränsning, utan hela sparandet är skyddat på detta sätt.