Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad är hållbarhets-preferenser?

I rådgivning om sparande, både fysiskt och digitalt, får du frågor om dina hållbarhetspreferenser.  Men vad är hållbarhetspreferenser och varför behöver du svara på frågor om det när du startar ett långsiktigt sparande?

Three people having a forest meeting

Hållbarhetspreferenser

Dina hållbarhetspreferenser är de önskemål och krav på hållbarhet du har på de produkter du sparar i. Genom att svara på hur mycket dina fonder ska ta hänsyn till olika aspekter av hållbarhet kan du få råd om vilka som passar just dig. Med dina val kan du även vara med och bidra till en hållbar utveckling av samhället och världen.

3 typer av hållbarhetspreferenser

  • Ett sparande som kan motverka negativa konsekvenser för planeten, miljön eller människor

    Det innebär att ditt sparande och investering ska kunna stötta arbetet som motverkar skada på till exempel miljö eller utifrån social hållbarhet. 

  • Ett sparande som kan vara miljömässigt och/eller socialt hållbart utifrån fondbolagets bedömning.

    Fondbolag ska lämna information om och i vilken utsträckning en fond bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Investeringen ska inte orsaka någon betydande skada på något av de andra målen och de bolag som fonden investerar i ska också följa praxis för god bolagsstyrning.

  • Ett sparande som kan gå till miljömässigt hållbara investeringar som definieras enligt en EU-standard (taxonomin)

    En ekonomisk verksamhet kan ses som hållbar om den bidrar till ett givet miljömål samtidigt som den inte skadar ett annat miljömål. Verksamheten måste också följa minimikrav kring mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter i arbetslivet.

EU-regelverk för ökad hållbarhet

För att det ska ske en omställning mot hållbarhet reglerar EU finansmarknaden. Syftet är att styra kapital till hållbara investeringar.  Regelverken motverkar Greenwashing* och de hjälper dig att få bättre koll på vad du investerar i så att du kan göra hållbara val.  Frågor kring hållbarhet i rådgivningen är en viktig del i detta.

EU-regelverk kring hållbarhet

*) Taxonomin och fondbolagens bedömning enligt SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ska skapa en hög och bra standard för vilka placeringar som kan anses vara hållbara. Det kommer minska det som kallas för Greenwashing, att bolag utger sig - eller sina produkter - för att vara mer hållbara än vad de faktiskt är. Genom dessa regelverk kan du lättare jämföra fonder och välja hållbart på riktigt.

Vad betyder ESG?

ESG står för Environmental, Social and Governance - på svenska miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning.

Hållbart sparande för framtiden

Vi vill ge dig bättre koll på vad du investerar i och hjälpa dig att göra hållbara val.

Hur definieras hållbarhet?

Hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället kan definieras utifrån ESG, vilket betyder Environmental, Social och Governance.

E – Environmental (miljö)

Det omfattar bland annat begränsningar av klimatförändringar och utsläpp, hållbar användning av vatten, omställning till cirkulär ekonomi, skydd av biologisk mångfald och ekosystem.

S – Social (socialt ansvar)

Det innebär att bolagen tar ansvar inom till exempel jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och jämlikhet.

G – Governance (bolagsstyrning)

Innebär att bolagen ska skötas på ett sunt och ansvarsfullt sätt, gällande till exempel företagskultur, bekämpning av korruption och mutor, social hänsyn och regelefterlevnad.

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.