• Vänd dig till närmaste bankkontor
  För att ditt klagomål ska tas om hand på bästa sätt ber vi dig att först och främst ta kontakt med ditt bankkontor. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och ofta kan problemet klaras upp direkt. Kontoret har de bästa förutsättningarna att ta fram aktuellt material och ta reda på vad som sagts i samtal med bankens personal.
  Här hittar du telefonnummer och adress till våra bankkontor.

  Ett tips är att alltid spara affärsdokumentation, till exempel avräkningsnotor, kontoutdrag, depåredovisningar, som du får från oss.
 • Om du inte är nöjd med beslutet i ditt inlämnade klagomål
  Om du inte är nöjd med det besked du fått kan ärendet prövas på nytt. Prövningen görs av bankens klagomålsansvrig. Beskriv vad du tycker är fel och vilket kontor du haft kontakt med.
  Klagomål rörande besked skickas till:
  Sparbanken Eken
  Klagomålsansvarig
  Brunnsgatan 1
  362 56 RYD
  Klagomål rörande Swedbank Försäkrings produkter skickas till:
  Swedbank Försäkring
  Klagomålsansvarig
  105 34 Stockholm
 • Är du fortfarande inte nöjd
  Om du efter omprövning av bankens klagomålsansvarige fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande ställen:
  Konsumentvägledaren i din hemkommun
  Lämnar kostnadsfritt information och råd i bank- och försäkringsfrågor.
  Konsumenternas Bank-och finansbyrå
  Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00
  Lämnar kostnadsfritt upplysningar och råd i bank- och finansfrågor.
  www.bankforsakring.konsumenternas.se
  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00
  ARN är en statlig myndighet som fungerar ungefär som en domstol och har som huvuduppgift att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten. ARN lämnar rekommendationer på hur en tvist bör lösas.
  www.arn.se
  Allmän domstol, Domstolsverket
  551 81 Jönköping, telefon 036-15 53 00
  Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
  www.domstol.se

Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner
Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.

I formuläret på onlineplattformen ska du uppge följande mejladress till banken: kundombudsmannen@swedbank.se.
Även om du använder onlineplattformen när det gäller lagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna Reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

Särskild information om behandling av personuppgifter
Om du har känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen Sparbanken Ekens dataskyddsombud

Dataskyddsombudet
Sparbanken Eken AB
Brunnsgatan 1
362 56 Ryd

Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, datainspektionen.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.